Pravila in pogoji nagradne igre “facebook Zalivke”

Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom “facebook Zalivke” (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba ZoboEstetika, estetsko zobozdravstvo in ortodontija, d.o.o., Gubčeva cesta 41a, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke in dejavnosti organizatorja.

Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko izključno fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na našem facebook profilu všečkajo ali na svojem facebook profilu delijo informacijo o nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter izvajalcu.
Nakup kateregakoli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletnem mestu www.facebook.com/zoboestetika/ všečka ali na svojem facebook profilu deli informacijo o nagradni igri. Udeleženec mora omogočiti identifikacijo delitve oz. nas mora o deljenju obvestiti preko e-pošte ali z zasebnim sporočilom.

Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja do vključno 01.04.2018. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče uporabnike, ki bodo pravilno sodelovali v nagradni igri ter bodo svoj všeček oz delitev infromacije ohranili vsaj še 5 dni po zaključku nagradne igre.

Nagrade, žrebanje in obveščanje nagrajencev

Nagrada v nagradni igri je 1 kg čokoladne kreme Nutella oz. drug primerljiv izdelek v vrednosti do 20 €.
Organizator izmed sodelujočih izžreba enega uporabnika. Nagrada bo podeljena na podlagi naključnega žreba. Žrebanje nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.
Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, naslov in poštna številka. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.
Uporabniki bodo o rezultatih žreba in pridobitvi nagrade obveščeni preko elektronske pošte ali spletnega mesta www.zoboestetika.si.
Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.

Izročitev in prevzem nagrade

Nagrajenec nagrado prevzame osebno na naslovu organizatorja najkasneje v roku 30 dni po objavi rezultatov žrebanja. Nagrajenec mora namen prevzema in osebne podatke sporočiti po e-pošti info@zoboestetika.si najkasneje v roku sedem dni po objavi rezultatov žrebanja.

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali dodatno zahtevanih osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.
Organizator pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri z različnimi uporabniškimi podatki,
  • nagrajenec posreduje napačne podatke,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade,
  • izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.

Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR.

Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.zoboestetika.si.

Ostale določbe

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.zoboestetika.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Trebnjem.
Ta pravila začnejo veljati 01. aprila 2018.

Trebnje, 01. 04. 2018